Wie zijn we

Leve is de afkorting voor Leeuwenkamp & van der Velden BV, gevestigd aan Bilderdijklaan 15, 5611 NG Eindhoven. Leeuwenkamp & van der Velden BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.leve.nl
Bezoekadres:
Bilderdijklaan 15, 5611 NG Eindhoven +31402111789

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leeuwenkamp & van der Velden BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via frank@leve.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leeuwenkamp & van der Velden BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het leveren van de door u gevraagde diensten
 • het bemiddelen bij het tot stand komen van verzekeringen
 • schadebehandeling
 • onderzoeken van schades of klachten in verband met verzekeringspolissen of de dienstverlening
 • advisering op het gebied van risicobeheersing
 • advisering met betrekking tot pensioenen en verzuimbegeleiding
 • onderzoek naar klanttevredenheid
 • interne rapportage, statistische analyse, het op de markt brengen van producten en diensten van Leeuwenkamp & van der Velden en verbetering van producten en diensten
 • onderzoeken van kredietwaardigheid en debiteurenbeleid
 • onderzoek naar opgelegde sancties, validatie van gegevens, faciliteren van voorkoming, opsporing en/of onderzoek naar criminaliteit
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen
 • het aanbieden van andere producten die voor u interessant kunnen zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Leeuwenkamp & van der Velden BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leeuwenkamp & van der Velden BV) tussen zit. Leeuwenkamp & van der Velden BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen van diverse verzekeraars en het eigen administratiesysteem van Unit4 Scenario Assurantie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leeuwenkamp & van der Velden BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leeuwenkamp & van der Velden BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leeuwenkamp & van der Velden BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leeuwenkamp & van der Velden BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jan@leve.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Leeuwenkamp & van der Velden BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leeuwenkamp & van der Velden BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via frank@leve.nl.