Actualiseren van uw RI&E en het aanstellen van een gecertificeerde vertrouwenspersoon

RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf of organisatie in kaart, zodat u aan de slag kunt met het wegnemen of verkleinen van deze risico’s. Het doel: zo min mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen. Als werkgever bent u verplicht om een actuele RI&E te hebben. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbowet. Is uw RI&E ouder dan 4 jaar, dan is het advies om deze te updaten en tevens voor te sorteren op de voorgestelde aanpassing in de Arbowet door aanstellen van een gecertificeerde vertrouwenspersoon.

 

Waarom een vertrouwenspersoon?
Veiligheid op de werkvloer wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Ongewenst gedrag en misstanden zijn aan de orde van de dag. Er wordt veel over geschreven en gesproken in de media en ook de politiek bemoeit zich er inmiddels ook mee. De Tweede Kamer stemde afgelopen jaar in met het initiatiefwetsvoorstel om een gecertificeerde vertrouwenspersonen verplicht te stellen voor bedrijven met meer dan 10 werknemers.

 

Wat wordt er verstaan onder ongewenste omgangsvormen?
Onder ongewenste omgangsvormen vallen vormen van pesten, (seksuele-) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Dit kan een grote impact hebben op het functioneren en het welbevinden van degene die ongewenste omgangsvormen ervaart. Binnen de Arbowet valt dit onder Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) Als werkgever moet u beleid vaststellen om PSA tegen te gaan. Beleid tegen PSA ontwikkelt u op basis van de Risico-inventarisatie & -evaluatie. Daarin beschrijft u in welke situaties uw werknemers last kunnen krijgen van PSA en welke maatregelen u kunt nemen om dit te voorkomen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

 

Ook voor kleinere organisaties kan een externe gecertificeerde vertrouwenspersoon een praktische oplossing zijn. Op deze manier wordt voorkomen dat een interne vertrouwenspersoon in een lastige situatie komt om de gevraagde vertrouwelijkheid te borgen. Het is immers een zaak van goed werkgeverschap en van goed bestuur maatregelen te nemen om ongewenst gedrag te voorkomen.

 

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?
Bij een vertrouwenspersoon kan uw medewerker terecht voor zaken in de ongewenste omgang en communicatie die tot gevolg hebben dat uw medewerker zich onveilig voelt. De vertrouwenspersoon begeleid de medewerkers en biedt een luisterend oor en probeert zoveel mogelijk de situatie te de-escaleren via de informele weg. Dat betekent om de ongewenste situatie zoveel mogelijk intern op te lossen tussen de medewerkers en/of leidinggevenden. Daarnaast geeft de vertrouwenspersoon voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag en adviseert en ondersteunt leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.

 

Naast meldingen over ongewenste omgangsvormen kunnen medewerkers ook bij de vertrouwenspersoon terecht met meldingen over integriteitsschendingen. U kunt dan denken aan een vermoeden van fraude, diefstal of andere zaken die de organisatie en/of de samenleving schaden. Samen met de vertrouwenspersoon worden de vermoedens en de mogelijkheden die er zijn om hiervan melding te maken besproken. Dit kan eventueel anoniem, alle mogelijkheden worden met de vertrouwenspersoon besproken.

 

Wie is onze externe vertrouwenspersoon?
Wie is onze externe vertrouwenspersoon?
Onze RI&E adviseur is tevens gecertificeerd vertrouwenspersoon en kan indien gewenst deze taak voor u invullen. Haar naam is José van Mourik. Zij is
onze gecertificeerde LVV-registervertrouwenspersoon en zij werkt volgens de normen van de LVV (Landelijk Vereniging van Vertrouwenspersonen). Zij begeleidt medewerkers, teams & organisaties en geeft u graag advies.
Zie ook op de website van de LVV: https://www.lvvv.nl/vertrouwenspersoon/6343/32832
Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact met haar op: jose@rielive.nl

Onze RI&E adviseur kan u ook adviseren en ondersteunen bij het opstellen of actualiseren van een RI&E, het maken van het plan van aanpak en de verplichte toetsing door een gecertificeerde Arbeid -en Organisatiedeskundige

Meer weten over de RI&E ? Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@rielive.nl