Covid-19 – Coronavirus, verzekeringen en de voortgang van uw bedrijf

Veel bedrijven maken zich zorgen over de verspreiding van het coronavirus in Nederland en daarbuiten. Wij adviseren u en uw relaties daarom – net zoals wij dat doen – de voorzorgsmaatregelen en de richtlijnen van het RIVM nadrukkelijk te volgen.

 

Daarnaast adviseren wij u en uw relaties om ook met betrekking tot het coronavirus een bedrijfscontinuïteitsplan op te stellen. Op basis daarvan kunnen u en uw zakelijke relatie maatregelen treffen om de mogelijke impact van coronavirus op de continuïteit van het bedrijf te beperken. Denk bijvoorbeeld aan praktische maatregelen als het treffen van thuiswerkvoorzieningen en het vormen van pools van flexibele arbeidskrachten. Maar ook aan maatregelen om toevoer van voorraden en (half)fabricaten te waarborgen.

 

Wij wijzen u daarbij op het draaiboek wat MKB-Nederland en het VNO-NCW met betrekking tot het coronavirus voor bedrijven hebben ontwikkeld. Tot slot wijzen wij u op het KVK Coronaloket waar bedrijven terecht kunnen met vragen over de impact van het coronavirus hun bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of regelingen.

 

Veelgestelde vragen over het coronavirus en verzekeringen.

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste en meest gestelde vragen van verzekerden over het coronavirus en verzekeringen.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit?
Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies en arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of een ongeval. Daar is in deze situatie geen sprake van.

 

Ik ben werkzaam als arts/(para)medicus. Als ik door besmetting met het virus niet meer mag werken, krijg ik dan een uitkering vanuit de arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Als u werkzaam bent als (para) medicus en uw werk niet mag uitvoeren omdat u drager bent van het virus, zien wij dit als arbeidsongeschiktheid en ontvangt u van ons – met in acht name van de door u gekozen dekking – een uitkering. Bent u geen drager van het virus maar moet u uit voorzorg in quarantaine, dan ontvangt u van ons geen uitkering.

 

Ik ben zzp’er, ik ben ziek geworden door het coronavirus en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Voor de AOV geldt dat er dekking is voor arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. Als er sprake is van besmetting met het coronavirus is er dekking volgens de voorwaarden. Als u uit voorzorg in quarantaine wordt geplaatst (en niet zelf ziek bent), is er geen dekking.

 

WGA- en Verzuimverzekeringen

Ik heb als werkgever een WGA-verzekering. Mijn personeel is ziek geworden door het coronavirus. Kan ik na 2 jaar ziekte een beroep doen op deze verzekering?
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

 

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. Bij de uitkering houden wij vanzelfsprekend rekening met de door u gekozen dekking.

 

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is?
Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

 

Bedrijfsschadeverzekering

Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op mijn bedrijfsschadeverzekering?
Nee, de Bedrijfsschadeverzekering dekt schade als gevolg van bepaalde gedekte evenementen, bijvoorbeeld brand, ontploffing, storm en inbraak. Tot de gedekte evenementen hoort niet schade als gevolg van virussen. Dus hiervoor is er geen dekking.

 

Reisverzekering

Ik wil mijn reis annuleren vanwege het coronavirus. Krijg ik de annuleringskosten vergoed?
Nee, de kosten van het annuleren van uw reis vanwege het coronavirus vallen niet onder de dekking van uw reisverzekering. Dit geldt ook als voor uw reisbestemming vanwege het coronavirus een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt. Wij adviseren u in beide gevallen contact op te nemen met het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij waar de reis is geboekt.

 

Ik moet langer op mijn vakantiebestemming blijven. Krijg ik de extra verblijfskosten vergoed?
Wanneer u door het coronavirus in quarantaine moet of het openbaar vervoer vertraagd is door een uitbraak van het virus, krijgt u géén verblijfkosten vergoed. Een virusuitbraak is géén verzekerde gebeurtenis. Wij adviseren u om contact op te nemen met het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij waar de reis is geboekt.

 

Mijn reis is vanwege het coronavirus geannuleerd door het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij. Worden deze kosten vergoed?
Nee, de kosten van het annuleren van uw reis vanwege het coronavirus vallen niet onder de dekking van uw reisverzekering. Dit geldt ook als voor uw reisbestemming vanwege het coronavirus een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt. Wij adviseren u in beide gevallen contact op te nemen met het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij waar de reis is geboekt.

 

Ik ben in een gebied waar het coronavirus is geconstateerd. Word ik gerepatrieerd door mijn reisverzekeraar?
Nee, repatriëring zonder medische redenen (dat wil zeggen zonder dat u ziek bent of zonder dat u een medisch ongeval heeft gehad ) zit niet in de basisdekking van een reisverzekering. Is er wel sprake van repatriëring door medische redenen? Dan valt dit wel onder de dekking.

 

Overlijdensrisicoverzekering

Stel dat ik kom te overlijden als gevolg van het coronavirus in een land of gebied, waar volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies (rood reisadvies) geldt. Keert uw verzekering dan het verzekerde bedrag bij overlijden uit?
Ja, uw verzekering keert dan uit. Dit geldt tevens voor de situatie dat u al die tijd in Nederland bent verbleven, en niet naar het buitenland bent geweest.

 

Pensioenverzekeringen

Stel dat ik kom te overlijden als gevolg van het coronavirus in een land of gebied, waar volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken een oranje of rood reisadvies (veiligheidsdreiging) geldt. Keert uw verzekering dan een partner- en wezenpensioen of ANW Hiaatpensioen uit?
Ja, uw verzekering keert in die situatie uit. Standaard staan in de voorwaarden geen uitsluiting voor reizen naar een land of gebied met een oranje of rood (negatief) reisadvies. Ditzelfde geldt voor eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Arbeidsongeschiktheid door epidemie of pandemie is niet van de dekking uitgesloten.

 

Heeft u vragen aangaande bovenstaand bericht, neem dan gerust contact met ons op! Bel 040 21 11 789 of mail naar info@leve.nl