De situatie rondom Oekraïne en verzekeringen

De inval van Oekraïne door Rusland heeft inmiddels geleid tot een grote vluchtelingenstroom richting EU-landen. Het is hartverwarmend om te zien dat er veel (particuliere) initiatieven zijn om vluchtelingen en inwoners van Oekraïne te helpen. Inmiddels bereiken ons ook vragen van klanten die betrekking hebben op verzekeringen. Deze informatie is bedoeld om een aantal richtlijnen te geven bij situaties die zich kunnen voordoen rondom de situatie in Oekraïne en daarbuiten.

 

Wij willen u erop wijzen dat het Verbond van Verzekeraars een webpagina heeft ingericht speciaal gericht op Oekraïne en verzekeren. U kunt deze informatie hier vinden.

 

Status Oekraïense vluchtelingen
Vluchtelingen krijgen een speciale status binnen de Europese Unie. Kort samengevat houdt dit in:

  • Oekraïners kunnen tot maximaal 3 jaar verblijven in de EU zonder dat asiel hoeft te worden aangevraagd;
  • Zij beschikken over een speciale verblijfstatus;
  • Lokale overheden zijn verantwoordelijk voor huisvesting;
  • Oekraïense vluchtelingen hebben recht op sociale bijstand en mogen werken in Nederland.

 

Hieronder treft u meer informatie aan over richtlijnen die wij hanteren voor een aantal specifieke verzekeringsproducten. Als u gebruik wilt maken van een van de specifieke uitbreidingen geeft u dit dan aan ons door. We leggen dit dan vast in ons polisdossier.

 

Aansprakelijkheid particulieren (AVP)
Inmiddels heeft ons al de vraag bereikt van klanten die een gevlucht gezin in huis opnemen. Zijn deze mensen meeverzekerd op de AVP? De AVP biedt standaard dekking voor logés. Onder het begrip logés merken wij ook de opgevangen vluchtelingen aan voor zover onze verzekeringnemer onderdak biedt aan een of meerdere vluchtelingen. De dekking eindigt op het moment dat elders onderdak is gevonden voor de vluchteling(en).

 

Recreatiewoning
Eigenaren van een recreatiewoning die hun woning willen aanbieden voor tijdelijke opvang en onderdak voor vluchtelingen kunnen dit doen met behoud van dekking. Voorwaarde is wel dat dit zonder winstbejag is en er geen sprake is van huurinkomsten.

 

Motorrijtuigen
Over het algemeen geldt dat het verzekeringsgebied is gekoppeld aan de verzekerde landen op de groene kaart. Het land Oekraïne valt onder het dekkingsgebied volgens de groene kaart.

 

Let op: In de algemene voorwaarden worden een aantal uitsluitingen beschreven die van belang zijn op de situatie binnen Oekraïne. Er bestaat geen recht op uitkering op een vergoeding van schade als sprake is van molest. De motorrijtuigenvoorwaarden bevatten uitsluiting van de volgende omstandigheden:

  • Een gewapend conflict, hieronder verstaan wij alle gevallen waarbij een staat of andere georganiseerde partij strijdt tegen een andere staat of georganiseerde partij en daarbij gebruik maakt van militaire machtsmiddelen;
  • Burgeroorlog;
  • Opstand;
  • Binnenlandse onlusten;
  • Oproer.

 

Bestaande verzekerden hebben dus een beperkte dekking bij gebruik van een motorrijtuig in Oekraïne. Het is aannemelijk dat reizen van en naar Oekraïne niet of zeer beperkt zal zijn. Het is denkbaar dat bestaande verzekerden omwille van particulier en/of zakelijk belang naar en in Oekraïne reizen. Het is in dat geval van belang erop te wijzen dat schade gerelateerd aan een gewapend conflict is uitgesloten van dekking. Dit geldt dus ook voor situaties waarbij klanten uit hoofde van hulpverleningsinitiatieven afreizen naar Oekraïne.

 

Nieuwe aanvragen voor motorrijtuigenverzekeringen waarbij speciaal dekking wordt gevraagd voor Oekraïne zullen wij terughoudend beoordelen.

 

Duur van dekkingsuitbreidingen AVP en recreatiewoning
De maatregelen hebben een tijdelijk karakter en gelden voorlopig tot 31.12.2022 of zoveel eerder als er door overheidswege alternatieve mogelijkheden worden geboden.

 

Tot slot
Hierboven zijn een aantal situaties beschreven die zich mogelijk kunnen voordoen. Als u vragen heeft die met deze richtlijnen niet beantwoord worden, neemt u dan contact met ons op.

Bron: Turien & Co. Assuradeuren

Heeft u vragen m.b.t uw verzekering?
Neem dan contact met ons op. We zijn van maandag tot en met vrijdag van tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar.

Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl