MKB verzuim-ontzorg-verzekering per 1/1/2020

Verzekeraars zetten zich in om per 1 januari 2020 een MKB verzuim-ontzorg-verzekering aan te bieden. Ter uitvoering hiervan sluiten werkgeversorganisaties en verzekeraars een productconvenant dat ingaat op de minimumeisen van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering.

 

Wat is de MKB verzuimt-ontzorgt-verzekering?

Werkgevers hebben de verplichting om aan zieke werknemers twee jaar lang het loon door te betalen. Hiermee worden werkgevers geprikkeld om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen en te beperken en de zieke werknemer zo snel mogelijk te re-integreren. Werkgevers kunnen op de private markt ondersteund worden bij deze taken. Kleine werkgevers hebben de behoefte om meer ontzorgd te worden bij de begeleiding van langdurig zieke werknemers. De Minister van SZW wil daarom samen met werkgeversorganisaties en verzekeraars afspraken maken over een verzekeringsaanbod dat ontzorgt en duidelijker maakt waar kleine werkgevers aan toe zijn: een MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Dit kaderconvenant dat deze partijen sluiten geeft de algemene afspraken rond een MKB verzuim-ontzorg-verzekering weer. Intentie van een MKB verzuim-ontzorg-verzekering, waar de partijen zich hard voor maken, is de kleine werkgever te helpen bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte, een goed en betaalbaar dienstverleningspakket aan te bieden voor die twee jaar en zodoende het (langdurig) verzuim van zijn werknemers te helpen beperken.

 

De Minister van SZW heeft daarom met werkgeversorganisaties en verzekeraars dit kaderconvenant. Werkgeversorganisaties en verzekeraars sluiten daarnaast een productconvenant dat ingaat op de minimum eisen van het verzekeringsproduct ‘MKB verzuim-ontzorg-verzekering’ per 1 januari 2020. Onderstaande afspraken zijn van toepassing op dit verzekeringsproduct. Beide convenanten zijn onderdeel van het pakket aan loondoorbetalingsmaatregelen, zoals vermeld in de Kamerbrief van 20 december 2018.

 

De belangrijkste overwegingen

 1. Met name kleine en middelgrote werkgevers zullen zich via een verzuimverzekering verzekeren tegen de loondoorbetalingsverplichting indien een werknemer wegens ziekte uitvalt.
 2. Verzekeraars ondersteunen werkgevers bij de verzuimbegeleiding en ontzorging bieden van arbobegeleiding en re-integratiedienstverlening.
 3. De formele werkgeversverantwoordelijkheid in het kader van de Wet verbetering poortwachter ligt bij werkgevers en zal daar ook blijven.
 4. Ook werknemers hebben verplichtingen om mee te werken aan een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een werkplek.
 5. De Minister van SZW acht een optimaal werkend verzuimverzekeringsproduct noodzakelijk ter ondersteuning van vooral MKB werkgevers.

 

De inhoud van de verzekering voldoet in ieder geval aan de volgende eisen:

 • De MKB verzuim-ontzorg-verzekering zorgt voor optimale ontzorging door een minimum pakket van eisen aan dienstverlening en expertise, met daarin onder andere een casemanager die de regie voert over de re-integratie
 • De verzuim-ontzorg-verzekering is poortwachterproof
 • De verzuim-ontzorg-verzekering werkt met gecertificeerde professionals
 • De verzuim-ontzorg-verzekering bevat tools om werknemers bewust te maken van de financiële gevolgen van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • De verzuim-ontzorg-verzekering voorkomt onverwacht hoge premiestijgingen als gevolg van verzuim in het eigen bedrijf
 • Er wordt een loket ingericht waar werkgevers met klachten over dit specifieke product terecht kunnen
 • De ‘MKB verzuim-ontzorg-verzekering’ is herkenbaar en vergelijkbaar voor werkgevers
 • Werkgeversorganisaties en verzekeraars evalueren de afspraken zoals overeengekomen in het productconvenant. Partijen informeren de Minister van SZW over de uitkomsten.

 

Wilt u op de hoogte blijven van de inwerking stelling van dit convenant laat het ons dan weten. Wij zijn er om het MKB te ontzorgen en te ondersteunen

Meer weten? Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl