Nieuwe beleidsregeling RI&E en Plan van Aanpak

Sinds kort kunt u als werkgever te maken krijgen met een hogere en directe boete als u geen risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) of een plan van aanpak hebt. Begin dit jaar werd het rapport Arbobalans gepubliceerd. Hieruit bleek onder andere dat ruim de helft van de werkgevers niet voldoet aan deze verplichting. Onlangs is er een nieuwe beleidsregel in werking getreden. Benieuwd wat dat betekent?

 

Aanleiding beleidsregel
Een algemeen bekende verplichting zoals de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) blijkt bij veel bedrijven nog niet op orde. De RI&E is de basis voor een goed beleid voor gezond en veilig werken. Zonder een goede basis is het haast niet mogelijk om een goed beleid te voeren. Dit leidt ertoe dat er onvoldoende veilig en gezond gewerkt wordt. Het gevolg: arbeidsongevallen en beroepsziekten.

 

Verhoging boetes
Door voorlichting en het aanbieden van tools wil de staatssecretaris enerzijds bedrijven meer steun bieden bij het naleven van de verplichting tot het uitvoeren van een RI&E maar anderzijds gaat zij de boetes voor het niet naleven van deze verplichting verhogen. De boete voor het onvoldoende naleven van de verplichtingen met betrekking tot de RI&E voor bedrijven met 500 of meer werknemers stijgt van € 3.000 naar € 4.500. Voor bedrijven met minder dan 5 medewerkers is het boetebedrag verhoogd van € 300 naar € 450. De boete voor het ontbreken van een Plan van Aanpak om de risico’s uit de RI&E aan te pakken gaat flink omhoog: van € 750 naar € 3.000.

 

Er komen intensievere controles door de Inspectie SZW op de aanwezigheid van een RI&E en de naleving daarvan.

 

Overtreding met directe boete
Het ontbreken van een RI&E of een Plan van Aanpak wordt aangemerkt als een overtreding met directe boete (ODB). De Inspectie SZW kan in zo’n geval direct een boete opleggen in plaats van een eis of een waarschuwing.

 

Boetes bij bedrijfsongevallen
Bij boetes bij bedrijfsongevallen wordt voortaan meer rekening gehouden met de aard en de gevolgen van het letsel. Er zijn nieuwe vermenigvuldigingsfactoren vastgesteld voor het bepalen van de hoogte van de boete. Dit is gebaseerd op de ernst van blijvend letsel.

 

Investeer in de gezondheid van uw medewerkers
Het zijn forse bedragen die u niet graag wilt betalen. Dit geld kunt u beter besteden aan het verbeteren en de uitvoering van je Arbobeleid. Met het optimaliseren van de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers dringt u de verzuimkosten terug.

Meer weten? Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl