Versoepelingen bij overstromingsschade

De laatste jaren zien we dat klimaatverandering steeds meer gevolgen heeft voor ons dagelijks leven. Een van de meest zichtbare en schadelijke effecten is het toegenomen risico op overstromingen. In Nederland, een land dat al eeuwenlang strijdt tegen de kracht van het water, is dit een bijzonder zorgwekkende ontwikkeling. Tot nu toe werd overstromingsschade meestal keihard uitgesloten door verzekeraars. Nu zien we hier en daar een voorzichtige versoepeling.

 

Klimaatverandering en de schadelijke gevolgen
Volgens recente rapporten stijgt de zeespiegel naar verwachting met 30 tot 110 cm in 2100. Dit kan leiden tot meer overstromingen en een toename van de schade die daardoor wordt veroorzaakt. Zowel in Nederland als in kustgebieden over de hele wereld. In Nederland hebben we al enkele zeer verwoestende overstromingen meegemaakt, waaronder die van 1953 en de recentere overstromingen van 1993 en 1995. Deze overstromingen hebben geleid tot grote verliezen van mensenlevens en materiële schade.

 

Nederland en de strijd tegen het water
Gelukkig is Nederland erg innovatief om overstromingen zo veel mogelijk te voorkomen. Zo worden er verschillende maatregelen genomen, zoals het bouwen van hogere dijken, het verhogen van huizen en gebouwen en het versterken van de infrastructuur. Ook wordt er gekeken naar nieuwe technologieën, zoals slimme sensoren en geautomatiseerde waarschuwingssystemen, om sneller en efficiënter te reageren op overstromingen.

 

Ook de verzekeringsbranche beweegt mee
Was schade door overstroming in de meeste voorwaarden een keiharde uitsluiting, nu zien we hier en daar een voorzichtige versoepeling. Dit komt mede door de overstromingen van 2022 in Limburg. Het advies van de Verbond van Verzekeraars is om in de opstal- en inboedelpolis dekking te geven tegen lokale overstromingen. Het kan echter per verzekeraar verschillen of – en hoe – ze dit advies opvolgen. Als de dekking wordt versoepeld, gaat het vaak om schade als gevolg van het doorbreken van niet-primaire wateringen.

 

Rondje langs de velden
Maatschappijen die al concreet verwijzen naar schade door lokale overstromingen zijn a.s.r., Avéro Achmea, De Goudse en Nationale-Nederlanden. Je kunt dit terugvinden in de actuele polisvoorwaarden.

 

Zevenwouden heeft sinds 1 mei 2023 een clausule die waterschade door het doorbreken van een niet-primaire waterkering dekt. Staat deze clausule nog niet op de polis van je klant? Dan geldt deze al wel vanaf 1 mei 2023. Bij de eerstvolgende aanpassing neemt Zevenwouden de uitbreiding van de dekking ook op in haar voorwaarden. Ook Unigarant neemt het advies van het Verbond van Verzekeraars over en gaat haar polisvoorwaarden aanpassen.

 

Verder zijn er verzekeraars die overstroming in principe uitsluiten, maar in bepaalde gevallen toch uitkeren. Allianz en Bovemij vergoeden bijvoorbeeld schade door brand of explosie als gevolg van een overstroming. Aanvullend noemt Allianz ook situaties waarbij plotseling heel veel regen in een bepaald tijdsbestek valt, waardoor schade ontstaat. Dit geldt ook voor rhion die een vergelijkbare strekking in haar voorwaarden heeft staan. Het is mogelijk dat deze verzekeraars hun dekking nog gaan uitbreiden door het advies van het Verbond van Verzekeraars, maar tot nu toe is hier niets over bekend.

 

Wat is het verschil tussen een niet-primaire en primaire kering?
Een primaire waterkering ligt direct aan een grote rivier of zee: een dijk, duin of zelfs een stormvloedkering. Deze primaire keringen beschermen ons land grofweg tegen de zee en de grote rivieren. Een niet-primaire kering, ook wel een secundaire of regionale kering genoemd, kan zowel een natte als een droge waterkering langs regionale rivieren zijn. Een voorbeeld van zo’n natte kering is een kade langs boezemwater. In veel gebieden dienen niet-primaire keringen als weg, aanlegplaats, weiland of recreatiegebied. Ze vormen vaak een belangrijk onderdeel van het woon- en leefmilieu. Langs de kering is dan ook veel bebouwing geconcentreerd.

Heeft u vragen m.b.t uw verzekering?
Neem dan contact met ons op. We zijn van maandag tot en met vrijdag van tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar.

Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl